بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمایشات غیر زیستی

آزمایشات غیر زیستی


آزمایشات غیر زیستی

ابزار سنگ­های بجا مانده از دوران باستان
  • گونه­ شناسی، سنجش و اندازه گیری ابزار سنگها.
  • عکاسی، ترسیم و طراحی ابزار سنگها و ارایه آن به صورت دیجیتال یا چاپی.
  • مطالعات دیرینه شناسی، مگاسکوپی و میکروسکوپی ابزار سنگها (Petrography and Thin Section).
  • استخراج و تجزیه و تحلیل عناصر کمیاب و ایزوتوپ­های پایدار و غیر پایدار از ابزار­سنگها و منابع بیولوژیکی.
  • ارائه کامل داده ها به دو زبان فارسی و انگلیسی.