بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه فراخوان مقاله دانشجویی هفته پژوهش 95

اطلاعیه فراخوان مقاله دانشجویی هفته پژوهش 95


اطلاعیه فراخوان مقاله دانشجویی هفته پژوهش 95

دانشجویان محترم رشته ایران شناسی  در مقطع کارشناسی ارشد جهت مشارکت و ارایه مقاله درهفته پژوهش به مفاد اطلاعیه پیوست توجه نمایند . شایان ذکر است مقاله ارایه شده در راستای موضوع پایان نامه از امتیاز  مربوطه برخوردار می باشد .