بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتشار کتاب «از ماست که بر ماست»؛ تألیف دکتر جواد نظری مقدم عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان

انتشار کتاب «از ماست که بر ماست»؛ تألیف دکتر جواد نظری مقدم عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان


انتشار کتاب «از ماست که بر ماست»؛ تألیف دکتر جواد نظری مقدم عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان

کتاب «از ماست که بر ماست»؛ نقد دیدگاه روشنفکران درباره خلقیات ایرانیان تألیف دکتر جواد نظری مقدم عضو هیأت علمی پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر گردید.

این اثر، متون مربوط به خلقیات ایرانیان را به نقد می‌کشد.در واقع نقدی است بر نقد روشنفکران ایرانی بر خلقیات و ویژگی‌های جامعه ایرانی. نویسنده در مقدمه به این امر اشاره دارد که این رویکردها و آثار حوزه خلقیات ایرانیان که در واقع می‌توان گفت تبدیل به یک گفتمان مسلط در جامعه ایرانی شده بر بسیاری از تحلیل‌ها در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تأثیرگذار است و می‌تواند در سطوحی منشأ بروز مسائل و مشکلاتی از قبیل از خودبیگانگی، غرب محوری ، یکسویه نگری و سنت زدایی و تاریخ ستیزی در ما شود. لذا ما متعقدیم باید به نقد این رویکرد انتقادی پرداخت تا بازنگری در تصویر ارائه شده از ملت و هویت ایرانی مسیر حرکت به سوی رشد و تعالی حقیقی جامعه هموار گردد.

نویسنده در این کتاب به نقد محتوایی و روشی آثار جمال زاده، سریع القلم، نراقی، رضاقلی، قاضی مرادی، پیران و دیگر آثار حوزه خلقیات ایرانیان پرداخته است.