بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدیدریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی و برگزاری جلسه مشترک

بازدیدریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی و برگزاری جلسه مشترک


بازدیدریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان از پژوهشکده گیلان شناسی و برگزاری جلسه مشترک

به منظور بررسی مسایل ،برنامه ها وسیاست های پژوهشکده گیلان شناسی ،   در روز دوشنبه مورخ 95/08/17آقای دکتر محمدی ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به همراه  آقای دکتر میرحسینی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه  از بخش های مختلف پژوهشکده گیلان شناسی ( آزمایشگاه انسان شناسی - مرکز کوشیار شناسی - کتابخانه و موزه اسناد نهضت جنگل ) بازدید کردند . در  ادامه در جلسه  مشترک شورای گروه گیلان شناسی که با حضور مدیر و اعضای هیات علمی پژوهشکده  تشکیل گردید شرکت کردند . در این جلسه پس از ارایه گزارشی از عملکرد و برنامه های پژوهشکده گیلان شناسی ، مسایل و سیاست ها کلان پژوهشکده مورد بحث و تبادل نظر گرفت. آقای دکتر میرحسینی ضمن تاکید بر رویکرد ، ماموریت و سیاست های جدید پژوهشکده بر اهمیت و لزوم ارتقای سازمانی و تقاضا محور بودن فعالیت ها تاکید کردند . هچنین آقای محمدی بر حمایت همه جانبه سازمان متبوع خود از  برنامه های مدون پژوهشکده در زمینه مطالعاتی و تجهیزانی تاکید کردند. در این نشست اعضا نیز نظرات خود را مطرح کردند.