بستن
FA EN AR RU FR

بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی

جمعی از خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار درتاریخ 15 مهر 98 ازبخش های مختلف پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان به ویژه آزمایشگاه انسان شناسی زیستی و... بازدید نمودند.