بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار از پژوهشکده گیلان شناسی

جمعی از خواهران طلبه حوزه علمیه شهرستان رودبار درتاریخ 15 مهر 98 ازبخش های مختلف پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان به ویژه آزمایشگاه انسان شناسی زیستی و... بازدید نمودند.