بستن
FA EN

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه انسان شناسی

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه انسان شناسی

بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه انسان شناسی

در راستای برنامه ریزی آموزشی، تعدادی از دانش اموزان پایه های دهم و یازدهم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی مدرسه استعداد های درخشان میرزا کوچک خان 2 رشت، روز شنبه هفتم اردیبهشت سالجاری ازآزمایشگاه انسان شناسی  بازدید نمودند در ابتدا آقای دکتر موسوی رئیس پژوهشکده توضیحاتی در خصوص نقش پژوهش در پیشبرد علم و بشریت ایراد فرمودند و سپس آقای دکتر اقدامی مسئول ازمایشگاه توضیحات لازم در خصوص تاریخچه تکامل انسان را برای دانش آموزان بهمراه عکس و تصویر شرح دادند. در انتهای این کارگاه عملی دانش آموزان از آزمایشگاه انسان شناسی و نمونه های انسانی بازدید بعمل آوردند.