بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و مهندس کوچکی نژاد نماینده منتخب مردم شهر رشت در مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده گیلان شناسی

بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و مهندس کوچکی نژاد نماینده منتخب مردم شهر رشت در مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده گیلان شناسی


بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان و مهندس کوچکی نژاد نماینده منتخب مردم شهر رشت در مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده گیلان شناسی