بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست علمی " نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل"

برگزاری نشست علمی " نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل"


برگزاری نشست علمی " نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل"

نشست علمی " نقش و کارکرد مطبوعات و شخصیت های خارجی در فراز و فرودهای جنبش جنگل" زمان: دوشنبه 19 آذر ساعت 11 تا 13 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی