بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه علمی " فرهنگ اقوام ایران زمین"

برگزاری کارگاه علمی " فرهنگ اقوام ایران زمین"


برگزاری کارگاه علمی " فرهنگ اقوام ایران زمین"

کارگاه علمی شناخت " فرهنگ اقوام ایران زمین" زمان: دوشنبه و سه شنبه 26 و27 آذر ساعت 15تا 20 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی