بستن
FA EN AR RU FR CHI

حیدریان

حیدریان


حیدریان

جلسه دفاع از پایان نامه آقای آرمین حیدریان دانشجو رشته ایرانشناسی با گرایش تاریخ تحت عنوان " نقش تالشان در نهضت جنگل " روز شنبه مورخ 95/10/25 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر عباس پناهی مشاور: دکتر حسن کهنسال واجارگاه داوران: دکتر محمد تقی فاضلی - دکتر انوش مرادی یاسوری هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز عالی مورد تأیید قرار گرفت.