بستن
FA EN AR RU FR CHI

دژکامه

دژکامه


دژکامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای خدایار دژکامه دانشجو رشته ایرانشناسی با گرایش عمومی تحت عنوان "نقش خوانین و اقوام کجور در نهضت مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه" روز دوشنبه مورخ  95/12/23 ساعت 11 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر حسن کهنسال واجارگاه مشاور: عباس پناهی داوران: دکتر انوش مرادی یاسوری - دکتر سید هاشم موسوی هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تأیید قرار گرفت.