بستن
FA EN AR RU FR CHI

رحمتی

رحمتی


رحمتی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمیدرضا رحمتی دانشجو رشته ایرانشناسی با گرایش فرهنگ تحت عنوان " نماد شناسی جشن و سوگ در باورهای مردم لرستان "   روز سه شنبه مورخ 95/11/19 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر سید مجتبی میرمیران مشاور: دکتر سید هاشم موسوی داوران: دکتر ابوطالب سلطانیان - دکتر علی علیزاده هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز عالی مورد تأیید قرار گرفت