بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی با عنوان " زبان به مثابه ی ارزش و هویت فرهنگی"(نشست ماهانه انجمن مهرورزان گیل) 1 آذر 97

سخنرانی با عنوان " زبان به مثابه ی ارزش و هویت فرهنگی"(نشست ماهانه انجمن مهرورزان گیل) 1 آذر 97


سخنرانی با عنوان " زبان به مثابه ی ارزش و هویت فرهنگی"(نشست ماهانه انجمن مهرورزان گیل) 1 آذر 97