بستن
FA EN AR RU FR CHI

سمر

سمر


سمر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمر حسن دانشجوی غیر ایرانی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش تاریخ با عنوان "سیاست های خلفای عباسی در برابر اعراب و ایرانیان از تأسیس تا تثبیت خلافت" روز شنبه مورخ 95/11/02 ساعت 10 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر عباس پناهی مشاور: دکتر انوش مرادی یاسوری داوران: دکتر حسن کهنسال واجارگاه - دکتر محمدتقی فاضلی پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.