بستن
FA EN AR RU FR CHI

عاشورپور

عاشورپور


عاشورپور

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ساره عاشورپور چمندانی دانشجو رشته ایرانشناسی گرایش تاریخ تحت عنوان "بررسی مطالعات ایرانشناسی آنه ماری شیمل" روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 12 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما:دکتر ابوطالب سلطانیان مشاور:  دکتر طاهره شمسی داوران: دکتر حسن کهنسال واجارگاه-دکتر سید مجتبی میرمیران هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تأیید قرار گرفت.