بستن
FA EN AR RU FR CHI

قاسمی

قاسمی


قاسمی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم حمیده قاسمی دانشجو رشته ایرانشناسی گرایش تاریخ تحت عنوان "تحولات نظامی قفقاز در جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر جنبش جنگل" روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 14 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما:دکتر ابوطالب سلطانیان مشاور:  دکتر انوش مرادی یاسوری داوران: دکتر حسن کهنسال واجارگاه-دکتر سید مجتبی میرمیران هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تأیید قرار گرفت.