بستن
FA EN AR RU FR CHI

ماندگاران صبور( تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا) 23 اسفند ساعت10تا12

ماندگاران صبور( تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا) 23 اسفند ساعت10تا12


ماندگاران صبور( تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا) 23 اسفند ساعت10تا12

ماندگاران صبور( تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا) زمان: سه شنبه 23 اسفند ساعت10:00 مکان: پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان