بستن
FA EN AR RU FR CHI

مجید شایانی مهر

مجید شایانی مهر


مجید شایانی مهر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید شایانی مهر، دانشجوی رشته ایرانشناسی گرایش تاریخ با عنوان " تبارشناسی مالکیت در نظام های سیاسی ایران از دیدگاه فردوسی "  روز شنبه مورخ  96/06/25 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر حسن کهنسال مشاور: دکتر سید مجتبی میرمیران داوران: دکتر رضا علیزاده - دکتر ابوطالب سلطانیان پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز بسیارخوب مورد تأیید قرار گرفت.