بستن
FA EN AR RU FR CHI

محصصی

محصصی


محصصی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه محصصی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایران شناسی، گرایش فرهنگ با عنوان "پژوهشی درباره هنر قلاب دوزی رشت" روز سه شنبه مورخ 95/11/05 ساعت 11 در اتاق شورای پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد . استاد راهنما: دکتر سیدمجتبی میرمیران مشاور: دکتر علی تسلیمی داوران: دکتر ابوطالب سلطانیان - دکتر انوش مرادی یاسوری پس از بررسی و دفاعیات دانشجو توسط هیأت داوران، پایان نامه با امتیاز بسیار خوب مورد تایید قرار گرفت.