بستن
FA EN AR RU FR CHI

محمودی زاده

محمودی زاده


محمودی زاده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه محمودی زاده دانشجو رشته ایرانشناسی گرایش تاریخ تحت عنوان "نقش رشت در تحولات سیاسی و اجتماعی گیلان در عصر قاجار " روز دوشنبه مورخ 95/12/23 ساعت 10 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما:دکتر حسن کهنسال واجارگاه مشاور:  دکتر عباس پناهی داوران: دکتر انوش مرادی یاسوری- دکتر رضا علیزاده هیأت داوران پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز عالی مورد تأیید قرار گرفت.