بستن
FA EN AR RU FR CHI

مریم صفرمحمدی

مریم صفرمحمدی


مریم صفرمحمدی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مریم صفرمحمدی ،دانشجوی رشته ایرانشناسی گرایش تاریخ با عنوان " نقش زنان در تعلیم و تربیت از مشروطه تا پایان پهلوی اول ( با رویکرد بر گیلان) "  روز شنبه مورخ  96/06/25 در محل اتاق شورای پژوهشکده گیلانشناسی برگزار شد. استاد راهنما: دکتر طاهره شمسی مشاور: دکتر ابوطالب سلطانیان داوران: دکتر سید مجتبی میرمیران - دکتر انوش مرادی یاسوری پس از بررسی و دفاعیات دانشجو، پایان نامه با امتیاز بسیارخوب مورد تأیید قرار گرفت.