بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش خبری همایش " سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها "

گزارش خبری همایش " سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها "


گزارش خبری همایش " سمن ها، بحران، مشارکت مردمی و راهکارها "

همایش "سمن ها، بحران ها، مشارکت مردمی و راهکارها" صبح روز یکشنبه 20 آبان ماه، به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان و با همکاری استانداری گیلان، پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان و مؤسسه سرزمین ایده آل ما و با حضور مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان و اعضای انجمن های مردم نهاد در پژوهشکده گیلان شناسی برگزار گردید. در ابتدای مراسم، منا ابرو فراخ ،مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به جایگاه سازمان های مردم نهاد در حل مسائل اجتماعی گفت: برون رفت از چالش های اجتماعی بدون کمک سازمان های مردم نهاد میسر نمی شود. وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد فرآیند غیرسیاسی و داوطلبانه را دنبال می کنند، افزود: سازمانهای مردم نهاد به دلیل مطالبه گر بودن، عموم خواسته ها و نیازهای مردم را پیگیری می کنند. مدیرکل امور فرهنگی، اذعان داشت: سازمان های مردم نهادی که تخصصی تر ورود می کنند، عملکرد موفق تری دارند؛ سمن های تخصصی محور اثربخشی بیشتری دارند، باید به سمتی برویم که سازمان های مردم نهاد در حوزه های محلی هم به صورت گسترده فعالیت داشته باشند. در ادامه دکتر عباس نعیمی جورشری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، سازمان های مردم نهاد را برآمده از ساختارهای بروکراتیک دانست و اظهار داشت: ماهیت سمن ها مبتنی بر امدادرسانی و رفاه حال مردم بدون گرایش سیاسی است. وی افزود: سازمان مردم نهاد تمایل ندارند قدرت را به دست گیرد و امر و نهی سیاسی کند و در پی تحصیل مال نیست زیرا مجموعه غیرانتفاعی است. نعیمی جورشری، با توجه به فعالیت های هدفمند سازمان های مردم نهاد در جهت بهبود وضعیت موجود گفت: یکی از کارکردهای مهم سازمان های مردم نهاد گسترش نظارت عمومی است، در توسعه پایدار دولت باید واگذاری بیشتری به سازمان های مردم نهاد داشته باشد. در انتها پیمان بازدیدی، مدیرعامل مؤسسه سرزمین ایده آل ما با اشاره به استقلال سازمان های مردم نهاد از دولت و در عین حال فعالیت در کنار دولت افزود: ما نیازمندیم تا در ایران سازمان های مردم نهاد استقلال بیشتری داشته باشند و جدا از دولت فعالیت کنند، این در حالی است که صدور مجوز فعالیت از طرف دولت انجام می گیرد. وی با تآکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد خط مقدم فرهنگ سازی هستند، گفت: هنوز قانون سازمان های مردم نهاد توسط مجلس تصویب نشده امیدواریم در همین دولت به تصویب برسد.