بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

عباس پناهی

change-logo

عباس پناهی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

 عضو هیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی  از خرداد 1392 تاکنون.

- دانشیار گروه تاریخ.

 -  حوزه پژوهشی، تاریخ ایران بعد از اسلام (مطالعات ایران شناسی)با تمرکز بر روی صفویه،قاجار ودوره پهلوی و اسناد این دوره ها.

-مطالعات گیلان و قفقاز .

-در حال حاضر الویت پژوهشی ام در حوزه مطالعات قاجار و پهلوی است.

  -از سال 1395 تا 1398 در 4 دوره به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه،پژوهشگر برتر در زمینه طرح های پژوهشی در حوزه کارآفرینی سال 1397.

 در کارنامه علمی خود تاکنون؛

- بیش از بیست مقاله علمی و پژوهشی

- هجده طرح پژوهشی برون سازمانی در سطح استانی و ملی

- بیش از شصت سخنرانی داخلی و خارجی

- انتشار هفده اثر تالیفی در زمینه گیلان،ایران و مطالعات ایران شناسی

- راهنمایی  بیش از سی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ و ایران شناسی و دو مورد دکترا.

- عضویت در چند انجمن علمی تاریخ و ایران شناسی

- داور بیش از ده فصلنامه علمی و پژوهشی .

-دبیر علمی چهار همایش ملی در دانشگاه گیلان.

- عضو پیوسته گروه پژوهشی ابریشم دانشگاه گیلان.

- مدیر پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان از مرداد 1392 تا پایان فروردین 1394.

Email:panahi76@yahoo.com

Tel:+98911-194-5131

 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)