بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

سیدمجتبی میرمیران

change-logo

سیدمجتبی میرمیران    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسطوره شناسی و اساطیر ایران 16204016 2 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) 1401/04/01 (08:30 - 10:30)
بررسی و نقد مکتب های ایران شناسی 16204034 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
جهان ایرانی و ایران کنونی 16204036 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/24 (08:30 - 10:30)
حوزه های ایران شناسی 16204023 0 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/25 (10:30 - 12:30)
شناخت مبانی قصه های ایرانی 16204015 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1401/04/01 (16:00 - 18:00)
تاریخ ادبیات ایران 16204003 2 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) 1400/11/11 (10:30 - 12:30)
فرهنگ مردم و آداب و رسوم 16204008 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/15 (16:00 - 18:00)
تاریخ زبان فارسی 16204044 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/06 (10:30 - 12:30)
تاریخ علم در ایران 16204043 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/05 (10:30 - 12:30)
اسطوره شناسی و اساطیر ایران 16204016 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/02 (08:30 - 10:30)
بررسی و نقد مکتب های ایران شناسی 16204034 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/22 (08:30 - 10:30)
حوزه های ایران شناسی 16204023 0 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/19 (10:30 - 12:30)
سمینار (هم اندیشی) 16204021 2 1 نامشخص 1400/03/18 (14:00 - 16:00)
شناخت مبانی قصه های ایرانی 16204015 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/02 (16:00 - 18:00)
نمایش 14 نتیجه
از 1