بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعرفه های آزمایشگاهی

تعرفه های آزمایشگاهی

لیست آزمایشات و قیمت آنها

لیست سرویس ها و قیمت آنها

تعرفه استفاده های بیرون آزمایشگاهی (دانشجو ها و غیر دانشجو ها)