درباره گروه پژوهشی گیلان شناسی

مدیریت پژوهشکده

دکتر محمود رنجبر ( دکترای زبان و ادبیات فارسی)

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن تماس ۳۳۴۳۰۰۰۱-۰۱۳