درباره پژوهشکده

گروه های پژوهشی

مردم شناسی

  1. تاریخ تمدن

  2. زبان و ادبیات